Tietotekniikan akateemiset ry - TTEK @ ttek.fi

Tietotekniikan akateemiset ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tietotekniikan akateemiset ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Internetissä tapahtuvan viestinnän yleisiä edellytyksiä, edistää jäsentensa välistä yhteistoimintaa sekä kartuttaa tietotekniikan alan korkeakoulutettujen ammatillista osaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii, ylläpitää ja tarvittaessa päivittää alaan liittyvän/liittyviä internet-palvelimen/-palvelimia ja auttaa niiden avulla alaan liittyvissä asioissa jäseniään. Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tietotekniikan akateemisten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Yhdistys voi harjoittaa myös alaansa liittyvää julkaisutoimintaa toiminnan tarkoitusten edistämiseksi. Yhdistys voi järjestää alaan liittyviä koulutus, tiedotus ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys voi myöntää avustuksia yhdistyksen tarkoituksia edistäneille yhdistyksille tai yksityishenkilöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta kuten kiinteistön.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea ja liittyä yksityinen henkilö, joka on suorittanut korkeakoulukelpoisen tietotekniikan alan koulutuksen ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus päättää hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan hallituksen hyväksyttyä sen.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus toimittaa kokouksiensa pöytäkirjat jäsenille sähköpostilla ja yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään 14 vuorokautta kokouksen päättämisestä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Kuitenkin vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokouksen tammi-kesäkuussa ja syyskokouksen heinä-joulukuussa. Kokouksien välissä tulee olla kuitenkin vähintään kolmen kuukauden aika.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Jäsentä voi yhdistyksen kokouksissa edustaa jäsenen valtakirjalla valtuuttama henkilö.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla jäsenten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä yhdistyksen ilmoitustaululle jätetyllä kokouskutsulla.

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. ilmoitusasiat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. ilmoitusasiat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.